Sähkönsiirto

Sähkönsiirto on olennainen osa sähkömarkkinoita, ja sen tarkoituksena on varmistaa, että sähkö saapuu luotettavasti ja turvallisesti tuottajilta kotitalouksiin ja yrityksiin. Sähkönsiirtoverkko koostuu monimutkaisesta sähkölinjojen ja muuntamoiden järjestelmästä, joka kuljettaa sähkön voimalaitoksilta aina kuluttajille asti.

Tämä artikkeli pyrkii avaamaan sähkönsiirron keskeiset kysymykset, kuten mitä sähkönsiirto tarkoittaa, voiko sitä kilpailuttaa ja miksi sen hinta vaihtelee eri kaupungeissa. Lisäksi käsittelemme usein kysyttyjä kysymyksiä sähkönsiirron maksamiseen ja hinnanmuodostukseen liittyen.

vertaaensin
  • Kilpailuta monta sopimusta yhdellä kertaa

Mitä sähkönsiirto tarkoittaa?

Sähkönsiirto tarkoittaa sähköenergian kuljettamista sähköntuotantolaitoksilta käyttäjille eli kotitalouksiin, yrityksiin ja muihin sähkönkäyttäjiin. Tämä tapahtuu sähköverkkojen kautta, jotka koostuvat suurjännitteisistä siirtoverkoista ja pienjännitteisistä jakeluverkoista. Siirtoverkot vastaavat sähkön kuljettamisesta pitkiä matkoja, esimerkiksi voimalaitoksilta kaupunkien lähelle, kun taas jakeluverkot huolehtivat sähkön toimittamisesta yksittäisiin rakennuksiin ja koteihin.

Sähkönsiirto on välttämätöntä, jotta sähköä voidaan käyttää eri puolilla maata, ja sen toiminnasta vastaavat paikalliset verkkoyhtiöt. Näiden yhtiöiden tehtävänä on varmistaa, että sähköverkot toimivat luotettavasti ja että sähköntoimitus on keskeytyksetöntä.

Sähkönsiirtoyhtiö vs Sähkönmyyjäyhtiö

Monille kuluttajille voi olla epäselvää, mikä ero on sähkönsiirtoyhtiön ja sähkönmyyjäyhtiön välillä. Sähkönsiirtoyhtiö, eli verkkoyhtiö, vastaa sähkön kuljettamisesta tuotantopaikasta loppukäyttäjälle. Se omistaa ja ylläpitää sähköverkkoja, jotka varmistavat, että sähkö virtaa luotettavasti ja turvallisesti koteihin ja yrityksiin. Sähkönsiirtoyhtiötä ei voi kilpailuttaa, sillä kuluttaja on sidottu siihen yhtiöön, joka omistaa ja hallinnoi paikallista sähköverkkoa.

Sähkönmyyjäyhtiö puolestaan myy sähköenergiaa kuluttajille. Kuluttajalla on vapaus kilpailuttaa ja valita sähkönmyyjäyhtiö, joka tarjoaa parhaan hinnan ja sopivimmat ehdot. Sähkönmyyjä ostaa sähköä tuottajilta ja myy sitä eteenpäin kuluttajille, mutta se ei vastaa sähkön kuljettamisesta, vaan ainoastaan energian myymisestä. Näiden kahden yhtiön roolien ymmärtäminen auttaa kuluttajaa hahmottamaan, miksi sähkönsiirron kustannukset ovat erilliset sähkön ostokustannuksista ja miksi ne eivät ole kilpailutettavissa.

Voiko sähkönsiirron kilpailuttaa?

Valitettavasti sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa. Tämä johtuu siitä, että sähkönsiirtoverkot ovat paikallisia monopoleja. Jokaisella alueella on oma sähkönsiirtoyhtiönsä, joka vastaa kyseisen alueen sähköverkon ylläpidosta ja kehittämisestä. Näiden yhtiöiden toiminta on tiukasti säänneltyä ja sitä valvoo Energiavirasto.

Vaikka sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa, kuluttajat voivat kilpailuttaa sähkönmyyjäyhtiönsä, mikä antaa mahdollisuuden vaikuttaa sähköenergian hintaan. Sähkönsiirron osalta kuluttajat ovat kuitenkin sidottuja siihen yhtiöön, joka omistaa ja hallinnoi paikallista sähköverkkoa.

Mitä sähkönsiirto maksaa?

Sähkönsiirron hinta koostuu useista tekijöistä, kuten siirtoverkon rakentamisesta, ylläpidosta, korjauksista ja parannustöistä. Lisäksi hintaan vaikuttavat sähköveron sekä Energiaviraston säätelemät maksut. Sähkönsiirtomaksuilla katetaan myös kulut, jotka syntyvät sähkön toimittamisesta asiakkaille, sähkökatkosten korjaamisesta ja verkon luotettavuuden varmistamisesta.

Sähkönsiirtomaksut muodostuvat perusmaksusta ja kulutusmaksusta. Perusmaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka riippuu esimerkiksi liittymän koosta ja verkon alueellisista ominaisuuksista. Kulutusmaksu perustuu kuluttajan käyttämään sähkön määrään. Näiden maksujen yhteissumma vaihtelee siis kulutuksen määrän ja paikallisten verkkoyhtiöiden hinnoittelun mukaan. Sähkönsiirron hinnoittelu on läpinäkyvää, ja verkkoyhtiöiden tulee julkaista hinnastonsa ja perustelut hinnoilleen kuluttajien saataville.

Kuka päättää sähkönsiirto hinnat?

Sähkönsiirron hinnat Suomessa määräytyvät paikallisten sähköverkkoyhtiöiden toimesta. Näillä yhtiöillä on monopoliasema omilla alueillaan, mikä tarkoittaa, että kuluttajat eivät voi kilpailuttaa sähkönsiirtoa samalla tavalla kuin sähköenergian ostoa. Sähkönsiirtohinnat vaihtelevatkin eri alueilla johtuen mm. maantieteellisistä eroista ja alueen asutustiheydestä.

Sähköverkkoyhtiöt saavat toimiluvan ja niiden toimintaa valvoo Energiavirasto, joka varmistaa, että hinnat ovat kohtuulliset ja oikeudenmukaiset. Energiavirasto seuraa myös, että verkkoyhtiöt investoivat riittävästi sähköverkon ylläpitoon ja kehittämiseen. Siirtohintoihin sisältyy sekä kulutusperusteinen maksu (snt/kWh) että kiinteä perusmaksu (€/kk), joka kattaa sähköverkon ylläpidon ja muut kiinteät kulut​.

Voiko sähkönsiirtoyhtiötä vaihtaa?

Valitettavasti sähkönsiirtoyhtiötä ei voi vaihtaa, sillä paikallinen sähköverkkoyhtiö omistaa ja ylläpitää sähköverkkoa tietyllä alueella. Tämä tarkoittaa, että vaikka kuluttajat voivat kilpailuttaa sähkönmyyntisopimuksensa ja valita itselleen sopivimman sähköenergian toimittajan, sähkönsiirto tapahtuu aina paikallisen verkkoyhtiön kautta. Tämä järjestelmä on suunniteltu estämään päällekkäisten sähköverkkojen rakentamisen, mikä olisi taloudellisesti tehotonta ja teknisesti haastavaa​

Miksi eri kaupunkien sähkönsiirto on eri hintaista?

Sähkönsiirron hinnat vaihtelevat eri kaupunkien ja alueiden välillä useista syistä. Tärkein tekijä on alueen asutustiheys: tiheämmin asutuilla alueilla siirtohinnat voivat olla alhaisempia, koska verkkoyhtiön kustannukset jakautuvat suuremman asiakasmäärän kesken. Toisaalta haja-asutusalueilla siirtohinnat ovat yleensä korkeampia, koska verkon rakentamis- ja ylläpitokustannukset ovat korkeammat per asiakas.

Lisäksi maantieteelliset tekijät, kuten maaston vaikeakulkuisuus ja pitkät etäisyydet, voivat nostaa siirtohintoja. Myös paikalliset investoinnit sähköverkon parantamiseen ja ylläpitoon vaikuttavat siirtohintoihin. Verkkoyhtiöt tekevät näitä investointeja varmistaakseen sähköverkon luotettavuuden ja kestävyyden erilaisissa olosuhteissa.

Usein kysytyt kysymykset

Pitääkö sähkönsiirto maksaa?

Kyllä, sähkönsiirrosta tulee maksaa erillinen maksu paikalliselle sähköverkkoyhtiölle. Tämä maksu kattaa sähköverkon ylläpidon ja sähkön toimittamisen kotitalouteesi.

Miksi sähkönsiirron hinta nousee?

Sähkönsiirron hinta voi nousta verkkoyhtiön investointien, huoltokustannusten ja sähköverkon parannustöiden vuoksi. Energiavirasto valvoo, että hintojen korotukset ovat perusteltuja ja kohtuullisia.

Mistä sähkönsiirtohinta muodostuu?

Sähkönsiirtohinta koostuu kulutusperusteisesta maksusta (snt/kWh) ja kiinteästä perusmaksusta (€/kk). Perusmaksu kattaa sähköverkon ylläpidon ja kiinteät kustannukset, kun taas kulutusperusteinen maksu määräytyy käytetyn sähkön määrän mukaan.